A BorsodChem Rt. közgyűlési határozatai

2005. november 28., hétfő, 06:00

A BorsodChem Rt. közgyűlési határozatai

A BorsodChem Rt. a 2005. november 25-én megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

21/2005. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja a VCP Industrie Beteiligungen AG képviseletében dr. Molnár Gábor urat.

E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem és 0 (%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el.

22/2005. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja a Bank of New York képviseletében Hazafi László urat.

E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem és 0 (%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el.

23/2005. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés szavazatszámlálónak megválasztja Hanti Miklóst és Lengyel Pétert.

E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem és 0 (%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el.

24/2005. számú közgyűlési határozat

„A közgyűlés felhatalmazza a társaság igazgatóságát, hogy 2005. november 26. és a 2007. évi rendes közgyűlés közötti időszakban, amelynek időtartama azonban nem haladhatja meg a 18 hónapot, a (i) társaság által kibocsátott törzsrészvények árfolyamának karbantartása, valamint a (ii) társaság munkavállalói részvényjuttatási programjából eredő, a társaságot terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében tőzsdei forgalom keretében, alaptőkén felüli vagyonából az alábbi feltételek mellett a társaság által kibocsátott törzsrészvényeket vásároljon:

a) társaság által megszerzett, illetve tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege nem haladhatja meg az alaptőke 10 (tíz) %-át;

b) az egy részvényért fizethető ellenérték nem lehet kevesebb 2000 (azaz kétezer) forintnál, és nem haladhatja meg a 2800 (azaz kettőezer-nyolcszáz) forintot;

c) a jogszabályok, így különösen a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény társasági vagyon védelmére vonatkozó rendelkezései szerint a saját részvény megszerzésének feltételei teljesülnek, továbbá az igazgatóság mind a saját részvények megszerzése, mind azok elidegenítése során maradéktalanul betartja a piacbefolyásolás megakadályozását célzó jogszabályok és egyéb kötelező iránymutatások rendelkezéseit.

Az igazgatóság a jogszabályokban és a tőzsdei szabályzatokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségei teljesítésén túl a jelen felhatalmazás alapján lebonyolított tranzakciókról és a megvásárolt saját részvények felhasználásáról a társaság éves rendes közgyűlésein is köteles beszámolni.”

E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem, és 0 (%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el.

25/2005. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2005. november 25. napjától 2008. április 30-ig a társaság igazgatósági tagjának megválasztja Timur Rahimkulov urat (anyja leánykori neve: Salugina Galina; lakcíme: 1023 Budapest, Felhévízi u. 24.).

E határozatot a közgyűlés 43 136 916 igen szavazattal (84,33%), 391 705 (0,77%) nem és 7 626 230 (14,91%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el.

25/2005. számú közgyűlési határozat melléklete

Timur Rahimkulov úr 1977. január 19-én született Moszkvában. Közgazdász, diplomáját Budapesten, a Budapesti Közgazdasági Egyetemen szerezte. Orosz állampolgár, Magyarországon állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik, állandó lakóhelye Budapesten van.

Timur Rahimkulov kisebbségi tulajdonosa és egyik ügyvezetője az Általános Értékforgalmi Bank Rt.-ben többségi tulajdonnal rendelkező Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft.-nek, valamint közvetett résztulajdonosa és egyik igazgatója a BorsodChem Rt.-ben 10%-ot meghaladó közvetlen tulajdonnal rendelkező Firthlion Limited-nek.

Kazincbarcika, 2005. november 25.

BorsodChem Rt.

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.