80 691/1997. számú határozat a Quaestor Értékpapír Kereskedelmi és Befektetési Rt. bírságfizetési kötelezettségéről

1997. június 10., kedd, 06:00

 

A Quaestor Értékpapír Kereskedelmi és Befektetési Rt.-vel (1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.) szemben fennálló, határidős tőzsdei ügylettel kapcsolatos panasz vizsgálata során tett megállapítások miatt indított eljárásban az alábbi határozatot hozom.

A Quaestor Értékpapír Kereskedelmi és Befektetési Rt.-t (a továbbiakban: rt.) 100 000 forint, azaz egyszázezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezem.

Felszólítom az rt.-t, hogy az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Épt.) 69. § (3) bekezdésében foglaltakat tartsa be, és a jövőben a befektetők biztonsága érdekében a felügyelet által jóváhagyott hatályos üzletszabályzata alapján és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járjon el a kötelező fedezeti szint, valamint az ügyfelek részére történő folyamatos napi elszámolás biztosításakor.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az rt. a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti.

Indokolás: A felügyelet az ügyfélbejelentés alapján végzett vizsgálat során megállapította, hogy az rt. több ügyféllel és több esetben kötött olyan szerződést, amelyet üzletszabályzata nem tett lehetővé. A BUX-ügylettel kapcsolatos speciális szabályozást, típusszerződés-mintát ugyanis a felügyelet által jóváhagyott üzletszabályzatuk nem tartalmazta. Ilyen szerződéseket csak az üzletszabályzatban történő megjelenítés és annak a felügyelet által történő jóváhagyása után köthet az rt. az ügyfelekkel.

Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (a továbbiakban Épt.) 11. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 123. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően a felügyelet engedélye szükséges a forgalmazó tevékenységi körének, illetőleg üzletszabályzatának módosításához.

A vizsgálat megállapította, hogy az rt. a BUX-ügylet megkötésére irányuló megbízás elfogadásakor külön kockázatfeltáró nyilatkozatot nem tett, illetve annak tudomásulvételét az ügyfél aláírásával nem igazolta. Ezzel megsértette az Épt. 69. § (3) bekezdésében foglaltakat.

A BUX-ügylet pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezet elfogadásakor, illetve a fedezet feltöltésekor az rt. nem a tőle elvárható legnagyobb gondosság szabályai szerint járt el, így a fedezet nem érte el a szerződéses jogviszony jelentős része alatt a bizományosi keretszerződés által előírt minimális szintet.

Az utólagos panaszok elkerülése érdekében célszerű lenne, hogy az rt. a bizományosi keretszerződésében egyértelműen vállaljon kötelezettséget ügyfelei részére történő folyamatos, napi írásbeli elszámolás biztosítására.

Tekintettel arra, hogy az rt. a jogszabálytól, valamint a kiadott engedélytől eltért, az Épt 137. § (1) bekezdése és a 137. § (2) bekezdés a) pontja értelmében felszólítom a rendelkező részben foglaltak szerint.

A bírság összegét a felügyelet engedélyében meghatározott feltételektől való eltérés súlyának figyelembevételével, az Épt 143. § (1) bekezdés b) pontja alapján állapítottam meg.

A határozat ellen a fellebbezést az Épt. 126. § (2) bekezdése zárja ki, a bírósági felülvizsgálatra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. 72-73. §-ai az irányadóak.

 

Budapest, 1997. június 2.

 

Tarafás Imre s. k.,
az ÁPTF elnöke

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum