DGAP-Geoinfo-Adhoc: Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság:

2013. július 22., hétfő, 14:38


Rendkívüli tájékoztatás: Zwack Unicum Nyrt.
Osztalékfizetés/Osztalékfizetés

2013.07.22

Vállalati hír nyilvánosságra hozatala.
A közlemény tartalmáért a kibocsátó felel.

A Zwack Unicum Nyrt. osztalékfizetése
A Zwack Unicum Nyrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a 2013. június 2
7-én megtartott évi rendes közgyűlésének 6/2013. 06. 27. számú közgyűlési h
atározata szerint "A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által elő
terjesztett eredmény-felosztási javaslatot, amely alapján a Társaság az adó
zott eredményből 1 198 464 ezer Ft (azaz egymilliárd-egyszázkilencvennyolc
millió-négyszázhatvannégy ezer Ft) továbbá az eredménytartalékból 378 661 e
zer Ft (azaz háromszázhetvennyolc-hatszázhatvanegy ezer Ft), összességében
1 577 125 ezer Ft (azaz egymilliárd-ötszázhetvenhét millió-egyszázhuszonöt
ezer forint) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Ig
azgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a
Társaság Részvénykönyvében 2013. augusztus 26-án nyilvántartott részvén
yesek részére. Az osztalékfizetés 2013. szeptember 2-án kezdődik."

A fentiek értelmében a Társaság az általa kibocsátott törzs- és visszav
áltható likvidációs elsőbbségi részvények névértékére vetítve a 2012-2013-a
s üzleti év vonatkozásában 77,5%-os osztalékot fizet, azaz az 1000 Ft névé
rtékű részvényekre a kifizetendő bruttó osztalék összege 775 Ft.

Kiemelt időpontok:

2013. augusztus 21. (E-8. nap): A Budapesti Értéktőzsdén az osztalékra jogo
sító részvények megszerzésére irányuló tőzsdei ügylet kötésének utolsó napj
a.
2013. augusztus 26. (E-5. nap): Az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tula
jdonosi megfeleltetés fordulónapja. Osztalékra az jogosult, aki e nap végén
a részvény tulajdonosa.
2013. szeptember 2. (E. nap): Az osztalék fizetésének kezdőnapja.

Az osztalék kifizetésének feltétele

Osztalékra azon részvénytulajdonosok jogosultak, akik megfelelnek az alábbi
feltételeknek:
1. A részvényes, illetve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 151. §-
ában meghatározott részvényesi meghatalmazott bejegyzésre került a Zwack Un
icum Nyrt. részvénykönyvébe.
2. Az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok a Zwack Unicum Nyrt. rende
lkezésére állnak. Az adatokat a 2013. augusztus 26-i fordulónappal elr
endelt tulajdonosi megfeleltetés során a részvényesek számlavezetői adják m
eg a Keler Zrt. részére.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb 2013. augusztus 16-ig el
lenőrizzék számlavezetőjüknél az adóelszámoláshoz szükséges adatokat, mert
ezek hiányában az osztalék nem fizethető ki.

Az osztalék fizetéséhez szükséges adatok

* Magánszemélyek esetében: a részvényes neve, lakcíme, adóazonosító jele, n
eme, születéskori neve, születési helye és dátuma, állampolgársága, anyja s
zületéskori neve. Külföldi magánszemélyeknél magyar adóazonosító jel hiányá
ban az útlevélszámot is meg kell adni.
* Jogi személyek esetében: a részvényes cégneve, székhelye, illetősége, adó
- vagy regisztrációs száma (belföldi illetőség esetén).
* Részvényesi meghatalmazott (nominee) esetén: a nominee-re vonatkozó eln
evezés, székhely, illetőség, adó- vagy regisztrációs szám (belföldi illető
ség esetén). A részvényesi meghatalmazott a kifizetést megelőzően nyilat
kozik az általa kezelt értékpapír mennyiségről és annak tulajdonosi összet
ételéről (jogi illetve magánszemélyek). A Társaság felhívja a nomineek figy
elmét arra, hogy a nyilatkozatban megadott arányon a kifizetést követően ne
m áll módjában változtatást elfogadni, mivel a jogi és magánszemélyek adózá
sa, bevallása eltér egymástól. Nyilatkozat hiányában a Társaság nem fizet k
i osztalékot.

Az osztalék fizetésének módja

A Társaság az Alapszabály és a Keler Zrt. szabályzata szerint a törz
srészvényekre valamint a likvidációs elsőbbségi részvényekre az osztalék fi
zetésének kezdő napjára, mint társasági eseményre vonatkozó tulajdonosi meg
feleltetést kér a Keler Zrt.-től.
Az osztalék 2013. szeptember 2-ától kezdve átutalással kerül az érték
papír- számlavezetők által bejelentett pénzszámlákra. A Zwack Unicum Nyrt.
nem felel a számlavezetők hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint
az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért. Amennyib
en a hiányzó illetve javított adatokat a számlavezető utólag (2013. augus
ztus 26-át követően) jelenti a Zwack Unicum Nyrt-nek, úgy az osztalékot a b
ejelentést követő hónap 5. munkanapjáig utalja át a Társaság. Az osztalék -
előzőekben leírt okok miatti - 2013. szeptember 2-a után történő átutalása
esetén a Zwack Unicum Nyrt.-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Adózási szabályok

Belföldi és külföldi magánszemélyek

A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törv
ény jelenleg hatályos rendelkezései szerint társaságunk a törzsrészvények i
lletve a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények esetében 16% szem
élyi jövedelemadót von le a törvény hatálya alá tartozó magánszemélyektől.

Külföldi illetőségű magánszemély részvényesek esetében, amennyiben a részvé
nyes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a kedvez
ményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az
adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény (tovább
iakban Art.) 4. sz. mellékletében részletezett dokumentumokat legkésőbb 201
3. augusztus 29-ig kell átadnia a Zwack Unicum Nyrt. Részvényesi Irodájának
részére (1095 Budapest, Soroksári út 26.). Felhívjuk az érté
kpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy a külföldi illetőség igazoláshoz elege
ndő a külföldi adóhatóság által kiállított okirat magyar nyelvű szakfordí
tásáról készült másolat is, így 2013. adóévről az ilyen formában kiállított
illetőségigazolásokat áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kettős adózt
atás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte
is szükséges, úgy annak elfogadását szintén a szakfordítással ellátott okir
at képezi. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is meg
tehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás, sem annak későbbi pó
tlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2013. augusztus 29-ig a Zwack Unicum N
yrt.-hez, akkor az osztalék 16% személyi jövedelemadó levonásával kerül uta
lásra. Amennyiben a külföldi illetékességű tulajdonos rendelkezik az Art.
4. mellékletben részletezett dokumentumokkal, valamint van e két ország köz
ött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az kedvezményes adók
ulcsot ír elő, de a tulajdonos a dokumentumokat nem nyújtja be 2013. au
gusztus 29-ig a Zwack Unicum Nyrt.-hez, és ezért az osztalék 16% személyi j
övedelemadó levonásával került elutalásra számára, úgy az ügyfél a 16%-os é
s a kedvezményes adókulcs közötti különbözetre adó-visszatérítési igényt te
rjeszthet elő a NAV Kiemelt Ügyek Adóigazgatóságán. Az adókülönbözetet az a
dóhatóság a külföldi illetőségű magánszemély által megjelölt fizetési száml
ára utalja át(Art. 4. számú melléklet 5. pontja).
Tartós befektetési számlán tartott részvények esetén
Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által tartós befektetési sze
rződés alapján az Szja Tv. 67/B.§-a szerint lekötött részvények esetén az o
sztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B.§ (6) c)
pont,). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével
egyidejűleg a Keler Zrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények
tartós befektetési szerződés alapján vannak lekötve. Amennyiben az érték
papír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 16% sze
mélyi-jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

Belföldi és külföldi jogi személyek
Jogi személy részvényes részére az osztalék kifizetése közteher levonása né
lkül történik.

A részvények után a 2012.-2013. év vonatkozásában kifizetett osztalékról és
a levont adó összegéről a Zwack Unicum Nyrt. adóigazolást állít ki és jutta
t el a részvényesekhez postai úton, legkésőbb 2014. január 31-ig.

A 2012-2013as üzleti év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpont
jától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

Budapest, 2013. július 22.
Zwack Unicum Nyrt.


Kérdés esetén felkeresendő személy:
Guttengéber György
guttengeber@zwackunicum.hu


---------------------------------------------------------------------------
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum